V Česku byly schváleny nové úřední jazyky

01.04.2011 12:05

 

Úředním jazykem České republiky je čeština - tahle informace asi nikoho nepřekvapí, i když v mnoha oblastech Česka aby člověk česky hovořícího občana lupou hledal. Asi i proto přijala vláda ve spolupráci s ministerstvem Práce a sociálních věcí, a také další patřičné úřady rozhodnutí, že zavedou u nás nové úřední jazyky. Už ve chvíli, kdy bylo toto před časem předběžně oznámeno, ozvaly se různé zájmové organizace pro lidská a nevímjaká práva, a že zrovna "jejich menšina" si svůj úřední jazyk zaslouží atd. atd., takže ve finále měla vláda na stole přes 30 žádostí o schválení dalšího úředního jazyka. To hrozilo galimatyášem.
 
Předseda vlády Petr Nečas pak vydal stanovisko, v němž jménem vlády oznámil, že zavedeny budou nejvýše 3 nové úřední jazyky. Proto Ministerstvo vypsalo naprosto transparentní výběrové řízení na zavedení nového jazyka s tím, že vítězi budou nakonec právě jen 3 zájmové organizace. Podmínky byly stanoveny jasně a výše částky také. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat a v minulých dnech Ministerstvo na svém webu oznámilo vítěze.
 
Nejúspěšnějším finalistou se stala organizace ROMEA, která prosadila romštinu (jiný výsledek se vlastně ani neočekával, že gadžové?). Na druhém místě skončil spolek zvaný Tiep-Nguyen-Noi, úspěšně reprezentující vietnamskou komunitu (která přináší do státní kasy na daních nemalé částky, jedná se až o desítky korun!), včetně jejich jazyka, což znamená, že pokud na tržnici zaslechnete "nemuvit céééski", nemůžete se už rozčilovat ve stylu "mluv česky, když tu žiješ", ale naopak, měli byste přejít plynule do vietnamštiny. Třetí místo zaujala Českomoravská myslivecká jednota, ta vybojovala coby úřední jazyk mysliveckou latinu - znáte to, výrazy jako "slechy", "světla", "kňour", "černá zvěř" apod., to vše nyní vejde mnohem více lidem do povědomí.
 
Ministerstvo školství nyní bude muset zapracovat tyto novinky do své připravované školské reformy, protože nové jazyky se budou povinně vyučovat ve školách. Začít by se mělo již letos na podzim, tak už na vzniklou novou situaci své děti pomalu připravujte. Výsledky výběrového řízení ale nejsou ještě 100% zpečetěny - odvolání proti nim totiž podal Bolek Polívka, valašský král, jenž orodoval za přijetí valašštiny coby úředního jazyka a nelíbilo se mu, že skončil se svou žádostí v poli poražených. Dokonce se nechal slyšet, že pokud to vláda nepřehodnotí a valašštinu nezavede, vyhlásí Valašské království zbytku České republiky válku. Snad situace nedospěje až tak daleko.
Vlevo nahoře si romský předák Dežo Pokuta mne radostí ruce, vpravo nahoře vietnamský obchodník Nham Tran Seks vysmátý od ucha k uchu. Vlevo dole poměrně spokojený předseda mysliveckého spolku Pal, pan Josef Puškin, vpravo dole pak král Boleslav I., jenž se takto tváří jen v opravdu velmi vážných chvílích - jeho pohled nevěstí nic dobrého...

Diskusní téma: V Česku byly schváleny nové úřední jazyky

slovenština

Jitka Klomfrová | 08.01.2017

Proč moderátorka čt 1 a jiní slováci neustále mluví v televizi slovensky.
Asi by nám to na slovensku netrpěli. Kolikrát jim člověk ani nerozumí.
Myslím, že je nepotřebujeme. Oni nemají ve vládě ani jednoho čecha.
Je snad slovenština naším úřední jazykem?

Re: slovenština

Jiři Hampl | 19.03.2017

Asi proto že její manžel je vedoucim vysílani. Jsem pro ať se přestěhuji na slovensko a uvidime jestli ve slovenske televizi nechaji pána brebentit česky. Vsadim se, že ho ze statem placene televize poženou s češtinou svinskym krokem. To jen mi jsme benevoletni ke všemu a nebranime si naše češtvi. V tomto bychom yi zrovna ze slovaku mohli vzit přiklad. To jsou patrioti jak řemen.

Re: Re: slovenština

x | 09.05.2017

"To jen mi jsme benevoletni ke všemu a nebranime si naše češtvi."

Zkuste si nejdřív bránit vlastní pravopis, teprve pak můžete poučovat ostatní.

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Albertpak | 05.06.2018

The prostate related is the central portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is located just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always very uncomfortable and inconvenient for the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is among the most common prostate-related problem in men younger than 55 yrs . old. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of forms of prostate infection. It is a result of bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition associated with a particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be a result of trauma for the urinary tract or by infections from the rest in the body. A patient may go through testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal from the prostate defect as well as making use antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to create what causes these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective diet is important. These are some in the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for our health and wellbeing and this will also keep your urinary track clean.

2. Some studies advise that a number of ejaculations per week will help to prevent cancer of prostate.

3. Eat beef sparingly. It has been shown that consuming over four meals of beef a week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most important measure to adopt to ensure a normal prostate is usually to select regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you should choose prostate examination one or more times a year.

Re: slovenština

x | 09.05.2017

Normálně inteligentní člověk tomu rozumí.

Re: slovenština

Milos | 29.06.2017

Dobry den. Poznam par občanov cz žijucich na Slovensku .Nikdy som od nich ja alebo niekto iny nechcel aby sa učili po Slovensky .
Ani to neni potrebne Dospeli aj deti na slovensku rozumeju krasne po česky .A aj na uradoch nemusite dokumenty prekladat do slovenčiny ako v cz. Kdo chce rozumie a kto nechce nerozumie pravda .

Re: slovenština

Milos | 29.06.2017

Čeština jako úřední jazyk v cizích zemích

Český jazyk je úředním jazykem pouze České republiky. Tato zásada ale nemá oporu v právním řádu ČR (neexistuje zde úprava úředního jazyka).

Češtinu je možno používat v úředním styku i ve Slovenské republice, jako jazyk srozumitelný se státním jazykem (slovenštinou). Slovensko má postavení úředního jazyka, jímž je státní jazyk-slovenština, ošetřeno speciálním zákonem o státním jazyce (270/1995 Z.z. o štátnom jazyku). Používání jazyků národnostních menšin nebo etnických skupin na území Slovenska řeší další legislativní předpisy, například zákon o používaní jazyků národnostních menšin 184/1999 Z.z., ve znění z 1. října 2012 (viz například www.zakonypreludi.sk), konkrétně paragraf 1, odstavec 2, a také paragraf 2, odstavec 9, který odkazuje na zvláštní postavení češtiny v zákonu Národní rady Slovenské republiky č.270/1995 Z.Z. o státním jazyku Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, naposledy v konsolidovaném znění tohoto zákona z 1.1.2014.

Tam se v paragrafu 3, odstavec 4 píše, že..."osoba, jejímž mateřským jazykem je jazyk splňující požadavek základní srozumitelnosti z hlediska státního jazyka, může v úředním styku s orgánem podle odstavce 1 a v úředním styku s právnickou osobou podle odstavce 1 používat mateřský jazyk. Orgány a právnické osoby jsou povinné přijmout listinu v jazyce splňujícím požadavek základní srozumitelnosti z hlediska státního jazyka, pokud jde o listinu vydanou anebo ověřenou příslušnými orgány České republiky."

V evropských zemích, kde žije česká národnostní menšina nebo kde se nachází české etnické skupiny (komunity), je čeština jazykem menšinovým, a vztahují se na ni tamní právní předpisy. V evropských zemích, členech Rady Evropy, které přistoupily k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin (viz Sbírka zákonů, č. 96/1995 Sb.) a Evropské chartě regionálních a menšinových jazyků, jsou stanovena práva národnostních menšin včetně používání menšinového jazyka v soukromí a na veřejnosti a upravující možnost používat menšinový jazyk místo úředního jazyka např. v úředním styku, v soudním jednání nebo správním jednání apod., přičemž překlady a tlumočení na náklady soudních orgánů jsou zajištěny všem osobám neznalým úředního jazyka, bez ohledu na jejich příslušnost k menšině či používání určitého jazyka.

vše je zastopeno v angličtině

Bukovský | 27.01.2013

Proč v české republice se vyskytují některé programy na internetu jenom v angličtině ? Důchodci co se naučily využívat internet jsou nuceni se naučit angličtinu ?

Re: vše je zastopeno v angličtině

x | 09.05.2017

Které programy konkrétně?

Úřední jazyky řeší zákon o jednáních na úřadech.

Milan | 05.04.2011

Zákon o jednání na úřadech se jmenuje správní řád a má číslo 500/2004 Sb.¨
A o úředním jazyku stanoví toto:
§ 16 Jednací jazyk
(1) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.
(2) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.
(3) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak.
(4) Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správní orgán.
(5) Neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka správní orgán ustanoví tlumočníka českého znakového jazyka podle zvláštního zákona. Neslyšící osobě preferující český jazyk ustanoví prostředníka, který je schopen se s ní dorozumět pomocí komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka dle její vlastní volby.
Osobě hluchoslepé bude ustanoven prostředník, který je schopen se s ní dorozumět pomocí komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob dle její vlastní volby. Prostředník je ustanovován za stejných podmínek, za jakých je ustanovován tlumočník českého znakového jazyka. O ustanovení tlumočníka nebo prostředníka vydává správní orgán usnesení, které se oznamuje pouze osobám, jichž se dotýká.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek